แบบสอบถาม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โปรดกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ด้านการบริการของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้กรอกแบบสอบถาม

เพศ
อายุ สูงกว่า 60 ปี
อาชีพ
ท่านทราบข่าวเกี่ยวกับหอศิลปฯ จากแหล่งใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

จดหมายเชิญ
นิตยสาร
วิทยุ
โดยบังเอิญ
โปสเตอร์
โทรทัศน์
ป้ายโฆษณา
ใบปลิว/แผ่นพับ
หนังสือพิมพ์
อินเตอร์เนท
อื่นๆ (โปรดระบุ)

ส่วนที่ 2. ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับหอศิลปฯ

 

รายการ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

แก้ไข

1

ความน่าสนใจของนิทรรศการและกิจกรรม

2

ประโยชน์ที่ได้รับจากนิทรรศการและกิจกรรม

3

บรรยากาศและความสวยงามของสถานที่

4

ที่ตั้งและความเหมาะสมของสถานที่

5

การประชาสัมพันธ์ในอาคาร

6

สัญลักษณ์และป้ายบอกทางในอาคาร

7

การบริการและอำนวยความสะดวกของร้านค้า

8

การบริการและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่

9

ความปลอดภัยและความสะดวกของสถานที่

10

การส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

10

ความประทับใจและความพึงพอใจโดยรวม

ส่วนที่ 3. คำถามทั่วไป

จุดประสงค์ที่มาหอศิลปฯ

ส่วนที่ 4. ข้อเสนอแนะ